SAMVERKAN FÖR NATURVÅRD PÅ SÖDERTÖRN


Södertörnsekologerna arbetar med naturvårdsfrågor i nio kommuner på Södertörn, i södra delen av Stockholms län. Vi består bland annat av ekologer och miljöinspektörer.

Anledningen till vårt samarbete är dels att vi anser att naturen inte känner några administrativa gränser och dels att vi med samarbete kan åstadkomma mer naturvårdsnytta genom våra samlade kunskaper och sökta ekonomiska resurser.

Inventering av fladdermöss 2017-2019

Vårt senaste projekt som är delfinansierat av Länsstyrelsen via pengar från Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Inventeringen av fladdermöss utfördes av Ecocom AB på uppdrag av kommunerna på Södertörn. Rapporter från  inventeringen, se under fliken “Rapporter”.

PROJEKT

Projekten har bäring på olika naturmiljöer, arter och artgrupper i naturen på Södertörn.

Groddjur

Hösten 2007 började vi arbeta med planläggningen för ett groddjursprojekt där vi under våren och sommaren 2008 kom att inventera 151 lokaler som var intressanta för artgruppen. En del av lokalerna visste vi hyste groddjur, andra inte.Syftet var att inventera våra mindre vattenmiljöer som ligger i tätort eller i dess närhet. Gruppen groddjur består i Mälardalen av fem olika arter: vanlig groda, åkergroda, padda, mindre- och större vattensalamander. Stockholms stad håller i projektet tillsammans med Botkyrka och Tyresö. Rapporten kan laddas hem via sidan Rapporter.

Betesdjur och kulturbetesmarker

Under 2006 genomförde vi en enkät där vi frågade efter betesdjur och vilka arealer som nyttjades för bete i kommunerna, speciellt i naturbetesmarker. Vintern 2007 blev vår rapport från projektet klart. Arbetet omfattar merparten av Södertörns alla djurhållare.Vi ville med undersökningen se efter hur stor del av betesmarkerna som inte har ett bra betestryck från får, nöt eller häst. Förhoppningsvis kan vi hitta sätt så att vi kan underlätta och öka andelen betade ängsmarker i regionen. Mycket stora värden är knutna till de betade, öppna landskapen!

Ekprojektet

Vi engagerade några specialister för att studera skalbaggsfaunan, samt lav, moss och svampfloran lite djupare på var sin ek i de nio kommunerna. Dessa inventeringsekar finns redovisade på artportalen.se. Vi har valt ut äldre ekar som står i olika miljöer och det ska bli mycket intressant att se hur mycket i resultaten som skiljer respektive förenar dem.

RAPPORTER