Södertörnsekologer.

OM EKOLOGERNA


Vi började vår gemensamma verksamhet hösten 1990 med att söka medel från dåvarande landstingets miljövårdsfond för en inventering av naturmiljöer på Södertörn som förväntades hysa rödlistade, hotade växt- och djurarter.
I denna inventering arbetade vi främst med artgrupper som lavar, mossor, insekter och svampar. Vi byggde så småningom på med inventeringar av fladdermöss, hasselsnok, kransalger, vattenväxter och djur i sjöar och kustvatten. Det senaste projektet har varit att inventera fladdermöss på Södertörn.

KONTAKTMEDLEMMAR GENOM ÅREN
Intern lösenordsskyddad sida